Bu haber kez okundu.

Hakim adaylarının mesleki eğitim konuları değişti
 Hakim adaylarının, 3 aylık hazırlık ve 4 aylık son eğitim konularının müfredatı bütünüyle değişti.

12 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik"te, yürürlük maddesinde, yönetmeliğin yayımlandığı gün yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre, yönetmelik 12 Mart'ta yürürlüğe girmiştir.

Memurlar.net olarak eğitim konularını karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yayımlıyoruz.

ESKİ YENİ

Hazırlık Eğitiminin Süresi ve Yeri

Madde 6 (Değişik:RG-27/6/2012-28336)

Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır. Meslek öncesi eğitim, kural olarak hazırlık eğitim dönemi ile başlar.

Hazırlık eğitiminin süresi ve yeri

MADDE 7 - (1) Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, adli ve idari yargı adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Başkanlığında yaptırılır. Meslek öncesi eğitim kural olarak hazırlık eğitim dönemi ile başlar.

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimi Konuları

Madde 7 Adli yargı hakim ve savcı adaylarına eğitim döneminde;
a) Anayasa yargısında itiraz başvuruları, insan hakları ve kamu hürriyetleri uygulamaları, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukuktaki uygulaması, Türk Ceza Kanununun Genel Hükümlerinin uygulaması, Borçlar Kanunu uygulaması, Medeni Kanunun Başlangıç Hükümlerinin uygulaması, Tenfiz ve Tanıma Davaları, Adalet Psikolojisi, Hukukta Metod, Adli Tıp ve uygulaması, Hukuk Yargılaması Usulü, Ceza Yargılaması Usulü, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Kabahatler Kanunu ve uygulaması, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Hükümleri,

b) Hakimler ve Savcılar Kanunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yargıtay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Tebligat Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı örnekleri,

c) Hukuk ve ceza mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemeler ve başsavcılıklarda kullanılan defter, karton ve basılı kağıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı örnekleri,

d) Dosya inceleme tekniği, mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen kararların yazılması, duruşma, otopsi, keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları,

e) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

f) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve mesleki ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imla kuralları, güzel konuşma,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

g) İsteğe bağlı olarak Yabancı Dil.

Adli yargı hakim ve savcı adaylarının hazırlık eğitimi konuları

MADDE 8 - (1) Adli yargı hakim ve savcı adaylarına hazırlık eğitimi döneminde;

a) Anayasa hukuku, insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının iç hukuktaki uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri ve uygulaması, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve uygulaması, aile, kadın ve çocukların korunmasına dair mevzuat, hukuk felsefesi, adalet psikolojisi, adalet sosyolojisi, hukuk metodolojisi, adli tıp, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve uygulaması, Hakimler ve Savcılar Kanunu, tebligat hukuku, memur disiplin hukuku, kalem mevzuatının ve UYAP'ın anlatımı ve tanıtımı,

b) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, mesleki ilişkiler, güzel konuşma ve yazma, tarih ve kültür, konularında ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

İdari Yargı Hakim Adaylarının Hazırlık Eğitimi Konuları

Madde 8 İdari yargı hakim adaylarına eğitim döneminde;

a) Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri Hukuku uygulamaları, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukta uygulaması, İdare Hukuku, Karşılaştırmalı İdare Hukuku, Hukukta Metod, Kişiler Hukukunun uygulamalı örnekleri, İdari sözleşmelerin uygulamalı örnekleri, idari dava türleri, Türkiye'nin İdari Yapısı, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve bütün konuları ile uygulamalı anlatımı ve Hukuk Yargılaması Usulü, (İdari Yargılama Usulü ile ilgisi olan konular.),

b) Hakimler ve Savcılar Kanunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, Vergi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı anlatımları,

c) Danıştay, Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemelerce kullanılan defter, karton ve basılı kağıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı anlatımı,

d) Dosya inceleme tekniği, heyete sunulması, tutanak hazırlanması, ilk inceleme üzerinde verilen kararlar, ara kararları, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar ile davanın esası hakkında verilen kararların yazılmasının usul ve esasları,

e) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

f) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları sosyal ve mesleki ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imla kuralları, güzel konuşma,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

g) İsteğe bağlı olarak Yabancı Dil.

İdari yargı hakim adaylarının hazırlık eğitimi konuları

MADDE 9 - (1) İdari yargı hakim adaylarına eğitim döneminde;

a) Anayasa hukuku ve Anayasa yargısı, insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin iç hukuktaki uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, idare hukuku, hukuk felsefesi, adalet psikolojisi, hukuk sosyolojisi, hukuk metodolojisi, kişiler hukukunun uygulamalı örnekleri, idari sözleşmelerin uygulamalı örnekleri, idari dava türleri, Türkiye'nin idari yapısı, idari ve medeni yargılama hukuku,

b) Hakimler ve Savcılar Kanunu, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun, vergi kanunları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, tebligat hukuku, 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin uygulamalı anlatımları,

c) Danıştay, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemelerce kullanılan defter, karton ve basılı kağıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı anlatımı,

ç) Dosya inceleme tekniği ve dosyanın heyete sunulması, tutanak hazırlanması, ilk inceleme üzerinde verilen kararlar, ara kararlar, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar ile davanın esası hakkında verilen kararların yazılmasının usul ve esasları,

d) Bilgisayar ve UYAP uygulamalı anlatımı,

e) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve mesleki ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imla kuralları, güzel konuşma ve yazma, tarih ve kültür,

konularında, ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

Son Eğitim Döneminin Amacı

Madde 9 Son eğitim döneminin amacı, adayların hakimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitimi ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Son Eğitimin Süresi ve Yeri

Madde 10 
Son eğitim dönemi dört ay süreli olup, adli yargı adayları için hakim ve savcı adaylarına yönelik iki kısım şeklinde ve idari yargı hakim adayları için ayrı ayrı olmak üzere Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, kural olarak meslek öncesi eğitimin sonunda yaptırılır.

Son eğitim döneminin amacı

MADDE 10 - (1) Son eğitim döneminin amacı, adayların hakimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitimi ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Son eğitim döneminin süresi ve yeri

MADDE 11 - (1) Son eğitim dönemi dört ay süreli olup, adli yargı adayları için hakim ve savcı adaylarına yönelik iki kısım şeklinde ve idari yargı hakim adayları için ayrı ayrı olmak üzere Eğitim Merkezi Başkanlığında, kural olarak meslek öncesi eğitimin sonunda yaptırılır.

Adli yargı hakim adaylarının son eğitim konuları

Madde 11 - (Başlığı ile değişik:R.G.-27/4/2008-26859)

Adli yargı hakim adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin yoğun bir şekilde kazandırılmasına yönelik olarak;

a) Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu,Ailenin Korunmasına Dair Kanun, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Rekabet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Kadastro Kanunu, Fikri-Sınai Haklar Kanunu ve bu kanunlara ilişkin uygulamalar,

b) Türk Ceza Kanunu, Özel Ceza Kanunları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Sicil Kanunu ve bu kanunların uygulaması,

c) Ulusal Yargı Ağı ve Bilgisayarın Uygulamalı Anlatımı,Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukta Uygulaması ve Seçim Hukuku,

konularında; ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

Adli yargı hakim adaylarının son eğitim dönemi konuları

MADDE 12 - (1) Adli yargı hakim adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak;

a) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulamaları,

b) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, özel ceza kanunları, infaz hukuku, 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ve uygulamaları,

c) Dosya inceleme tekniği, karar yazımı, duruşma ve keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları ile hakimlerin görevleriyle ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin uygulanması,

ç) UYAP'ın uygulamaları,

konularında, ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve yönetim kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

Adli yargı savcı adaylarının son eğitim konuları

Madde 11/A - (Ek:RG-27/4/2008-26859)
Adli yargı savcı adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin yoğun bir şekilde kazandırılmasına yönelik olarak;

a) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Adli Sicil Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

b) Cumhuriyet Savcılığı görevi ile ilgili diğer Kanun ve Yönetmeliklerin uygulaması,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

Adli yargı savcı adaylarının son eğitim dönemi konuları

MADDE 13 - (1) Adli yargı savcı adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak;

a) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, infaz hukuku, Adli Sicil Kanunu,

b) Adli Tıp uygulamaları ve otopsi, olay yeri inceleme, dosya inceleme tekniği, karar ve mütalaa yazılması, duruşma ve keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları,

c) Cumhuriyet savcılarının görevleriyle ilgili diğer kanun, yönetmelik ve genelgelerin uygulaması,

ç) UYAP'ın uygulamaları,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

İdari Yargı Hakim Adaylarının Son Eğitim Konuları

Madde 12 İdari yargı hakim adaylarına son eğitim döneminde;

a) İptal davaları, idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu ve tam yargı davalarının uygulamadan örnekleri,

b) İmar, Kamulaştırma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarından doğan davalar,

c) Personel hukuku, disiplin hukukundan doğan davalar,

d) Banka, sermaye piyasası mevzuatı ve bağımsız idari otoriteler ile ilgili davalar,

e) Yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, öğretim ve öğrenim işleri ile ilgili davalar,

f) Çevre, sosyal güvenlik hukuku ile ilgili davalar,

g) İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

h) Memurların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılanmasına ilişkin işler,

ı) Vergi hukuku uygulaması, vergi usul hukuku, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gümrük vergisine ilişkin hususlar ile ilgili davalar,

i) Ulusal yargı ağı ve bilgisayarın uygulamalı anlatımı,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

İdari yargı hakim adaylarının son eğitim dönemi konuları

MADDE 14 - (1) İdari yargı hakim adaylarına son eğitim döneminde;

a) İptal davaları, idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu ve tam yargı davalarının uygulamadan örnekleri,

b) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

c) Personel ve disiplin hukuku,

ç) Banka hukuku, sermaye piyasası hukuku ve bağımsız idari otoriteler,

d) Yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, öğretim ve öğrenim işleri,

e) Çevre ve sosyal güvenlik hukuku,

f) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

g) Memurların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılanması,

ğ) Vergi hukuku uygulaması, vergi usul hukuku, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat,

h) UYAP'ın uygulamaları,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

(2) Ayrıca adaylara faydalı olacağı düşünülen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer konularda ders, seminer, sempozyum, konferans, okuma ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

      


Memurlar.Net - Özel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
güner hırabaş 4 yıl önce

COĞRAFYA şubat atamasına ek atama bekliyoruz... hatalı sorular nedeniyle 3 alan netim iptal oldu. şu an 0.001 gibi bi puanla atanamıyorum. 2 kişi daha atansa atanmıştım reva mı bu!!??!!

banner28

banner29